תהליך הקבלה

תהליך הקבלה

כאמור, תהליך הקבלה לקראת רכישת מגרש בגבעות בר נעשה בהתאם להחלטה 1196 של מועצת מקרקעי ישראל  ובהתאם לתיקון מספר 8 לפקודת האגודות השיתופיות. מטרת התהליך היא להביא בפני ועדת הקבלה המתקיימת בסופו את מירב המידע על מנת שתוכל להחליט אם לקבל את המועמדים או לסרב לקבלם בהתאם לשיקולים המופיעים בחוק.

 

המצאת מסמכים

בתחילת תהליך הקבלה יש להמציא לרכז הקליטה את המסמכים הבאים:

שאלון חטיבה להתיישבות מלא וחתום (מצורף לערכת המידע)

טופס בקשה לקבלה לאגודה מלא וחתום (בזוג - לכל אחד מבני הזוג) [מצורף לערכת המידע]

צילום ת"ז כולל ספח (בזוג - לכל אחד מבני הזוג) 

העתק עדכני מהמרשם הפלילי ( לכל אחד מבני הזוג)

אישור על מצב בריאות כללי מידי רופא המשפחה  (לכל אחד מבני הזוג)

העתק מתעודת השחרור מצה"ל – אם שירתו (בזוג - לכל אחד מבני הזוג)

 

מכון אבחון

בשלב ראשון של התהליך מתבצע יום אבחון למועמדים באחד ממכוני האבחון המוכרים באזור הדרום. רכז השיווק יודיע למועמדים על מועד האבחון שנקבע להם. האבחון מתבצע בימי השבוע, במשך יום שלם ונדרשת השתתפות של שני בני הזוג (במקרה של זוג מועמדים), יש להיערך לכך בהתאם.

 

ראיון

בשלב השני של התהליך תוזמנו לראיון עם ועדת הקליטה של היישוב בליווי יועץ ארגוני המלווה את התהליך. רכז השיווק יודיע למועמדים על מועד הריאיון שנקבע להם. הראיונות יערכו בגבעות בר, בימות השבוע בשעות אחר הצהריים, או בימי שישי בבוקר. משך הריאיון כחצי שעה ונדרשת השתתפות של שני בני הזוג (במקרה של זוג מועמדים). יש חשיבות להגיע בזמן במועד שנקבע, אך לעתים ראיונות מסוימים מתארכים מעבר למתוכנן ונוצר עיכוב, יש לקחת זאת בחשבון.

 

לאחר הראיון, תגבש ועדת הקליטה של היישוב יחד עם היועץ הארגוני המלצה לוועדת הקבלה (כפי שיפורט בהמשך) אם להמשיך בתהליך הקבלה או לדחות את בקשת המועמדים להתקבל ליישוב. מועמדים שהומלץ לדחות את בקשתם יקבלו על כך הודעה בדואר, עם זאת, שמורה להם הזכות לפנות לוועדת הקבלה למרות ההמלצה השלילית.

 

סדנה קבוצתית

בשלב השלישי של התהליך תתקיים סדנה קבוצתית בהשתתפות קבוצת מועמדים בהנחיית היועץ הארגוני המלווה את התהליך. רכז השיווק יודיע למועמדים על מועד הסדנה שנקבע להם. הסדנאות יערכו בגבעות בר בשעות אחר הצהריים, או בימי שישי בבוקר. משך הסדנה כארבע שעות ונדרשת השתתפות של שני בני הזוג (במקרה של זוג מועמדים), יש להיערך לכך בהתאם. 

 

לאחר הסדנה הקבוצתית, תגבש ועדת הקליטה של היישוב יחד עם היועץ הארגוני המלצה לוועדת הקבלה (כפי שיפורט בסעיף הבא) אם לקבל או לדחות את בקשת המועמדים להתקבל ליישוב. מועמדים שהומלץ לדחות את בקשתם יקבלו על כך הודעה בדואר, עם זאת, שמורה להם הזכות לפנות לוועדת הקבלה למרות ההמלצה השלילית.

 

ועדת קבלה

השלב המסכם של תהליך הקבלה הוא ועדת הקבלה והיא המחליטה על הקבלה ליישוב או על סירוב לקבל. הרכבה של הועדה ושיקוליה נקבעו בחוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס׳ 8) התשע״א – 2011,  מומלץ לקרוא את החוק בעיון.

 

רכז השיווק יודיע למועמדים על מועד הועדה שנקבע להם. הוועדה תתקיים בגבעות בר בימות השבוע בשעות אחר הצהריים או בימי שישי בשעות הבוקר. משך הועדה כחצי שעה ונדרשת השתתפות של שני בני הזוג (במקרה של זוג מועמדים). יש חשיבות להגיע בזמן במועד שנקבע, אך לעתים הועדה מתארכת מעבר למתוכנן ונוצר עיכוב, יש לקחת זאת בחשבון.

 

הוועדה תודיע למועמדים על החלטתה בכתב.

 

חץ  לשלב הבא בתהליך: רכישת מגרש

 

 

 

גבעות בר טל׳: 08-6601292 גפן 1