הרשמה לכניסה לתהליך.

רישום להגרלת תור לכניסה לתהליך
בשלב ב, בגבעות בר, נותרו 90 מגרשים (ראו מפה וטבלה בקישור הבא).
אם בתאריך האחרון למסירת השאלון למתעניינים, מספר השאלונים יהיה גדול ממספר המגרשים שנותרו, תבוצע הגרלה בין המתעניינים שמילאו את השאלון, כפי שיפורט בסעיף הבא.
כדי להשתתף בהגרלה יש להירשם.
הרישום יוכל להתבצע בסיום כנס המתעניינים (יחד עם הגשת השאלון למתעניינים) ועד למועד סיום הרישום 13.5.14 בשעה 13:00.
 
שימו לב! לאחר מועד זה לא ניתן יהיה עוד להירשם להגרלה על התור לשלב זה של השיווק.

הזכות להירשם להגרלה תינתן למתעניינים שמילאו את התנאים הבאים:
רכשו ערכת מידע מול רכז שיווק המגרשים.  
השתתפו בכנס מתעניינים. כאמור, רישום המשתתפים יתבצע בכנס עצמו בעמדות המיועדות לכך, כנגד הצגת תעודה מזהה של שני בני הזוג (במקרה של זוג מתעניינים).
הגישו לרכז שיווק המגרשים שאלון מתעניינים כשהוא מלא וחתום, עד למועד האחרון למסירת שאלון זה (רכז השיווק יוודא שהמתעניין אכן רכש את הערכה כנדרש).
כדי להירשם יש להגיש לרכז הקליטה עד ליום שלישי 13.5.14 בשעה 13:00:
טופס ההרשמה להגרלת תור לכניסה לתהליך הקבלה, המצורף לערכת המידע, כשהוא מלא וחתום.
שיק דחוי ליום ההגרלה 15.5.14, למוטב בלבד, לפקודת "אגודה שיתופית גבעות בר מ.א. 57004213-5 ועדת קליטה" על סך 6,000 (ששת אלפים) ₪ תמורת עלות השתתפות בתהליך הקבלה.
שיק דחוי ליום ההגרלה 15.5.14, למוטב בלבד, על סך 15,000 (חמישה עשר אלף) ₪, לפקודת מועצה אזורית בני שמעון. תמורת מקדמה על תשלום דמי הפיתוח למועצה. סכום זה יקוזז מסכום דמי הפיתוח שישולם למועצה לאחר חתימת הסכם הפיתוח מולה.
השיקים יופקדו רק לאחר כניסתכם בפועל לתהליך. כלומר לאחר שיגיע תורכם להיכנס לתהליך הקבלה על פי מיקומכם בתור שנקבע בהגרלה (ראו בסעיף הבא).   
כנגד השיקים הדחויים תימסרנה קבלות, שימרו עליהן. במידה שלא תזכו בהגרלה להיכנס לתהליך הקבלה ו/או תחליטו לפרוש מהתהליך ולוותר בטרם הופקדו השיקים הם יוחזרו לכם כנגד הקבלה.

שימו לב! לאחר תחילת התהליך (כלומר, מרגע שהגעתם לאבחון במכון ההערכה) עלותו בסך של 6,000 ₪ לא תוחזר.
 
במידה שתידחו על ידי ועדת הקבלה ו/או תחליטו שלא לחתום על חוזה הפיתוח מול המועצה - תוחזר לכם במלואה המקדמה על חשבון תשלום דמי הפיתוח למועצה על סך 15,000 ₪.  

שימו לב! התשלום הוא תנאי לכניסה לתהליך, כפי שיפורט בסעיף הבא.  
 
שימו לב! מועמדים יהיו מוגדרים כרשומים להגרלה רק אם יקבלו מידי רכז הקליטה אישור על כך שהרשמתם נקלטה וקבלות כנגד השיקים.
 
הגרלה לקביעת הנכנסים לתהליך
כאמור, אם מספר המועמדים שנרשמו להגרלה יהיה גדול ממספר המגרשים העומדים לשיווק, הקביעה מי יכנס לתהליך תתבצע בהגרלה פומבית, בפיקוח עו״ד, בין כל המתעניינים שנרשמו להגרלה.
 
​ההגרלה תתקיים ביום חמישי, 15.5.14 בשעה 13:00 במשרדי האגודה ביישוב.

אין חובה להגיע להגרלה, פרוטוקול ההגרלה יישלח במייל לכל המשתתפים.

כל מועמד / זוג מועמדים יגריל מספר שיקבע את מקומם בתור הכניסה לתהליך הקבלה.

שימו לב! המיקום בתור שיוגרל אינו ניתן להעברה למועמדים אחרים, תוקפו של המיקום בתור הוא עד סיום שיווק המגרשים לשלב זה.
 
בשלב ראשון ייכנסו לתהליך המועמדים שהגרילו את המספרים 1-90 (כמספר המגרשים שעומדים לשיווק) אם במהלך התהליך יתפנו מקומות (מועמדים שוויתרו, או שלא התקבלו) הפנייה להיכנס לתהליך תהיה לבאים בתור על פי פרוטוקול תוצאות ההגרלה.
 
ויתור
מרגע שהמתעניין / זוג המתעניינים נרשמו להגרלה וחתמו על טופס ההרשמה להגרלת תור לכניסה לתהליך הקבלה, באפשרותם לוותר על המשך התהליך ולפנות את מקומם למתעניינים הבאים בתור.
מתעניינים שוויתרו על השתתפותם בתהליך יהיו:  
מתעניינים שהודיעו על כך בכתב.
מתעניינים שתשלום עלות התהליך ותשלום המקדמה על הוצאות הפיתוח לא כובדו תוך שבועיים ממועד ההגרלה.
מתעניינים שהקשר עימם נותק למשך חודש.
במקרה של ניתוק קשר תישלח בקשה לחידוש קשר בדואר רשום לכתובת שנמסרה בטופס הרישום, תוך חודש ממועד ההתקשרות האחרונה. כעבור שבועיים ממועד ההתקשרות האחרונה תישלח הודעה בדואר רשום לכתובת שצוינה בטופס ההרשמה על כך שוועדת הקליטה רואה במועמד כמי שוויתר על התור.

 חץ לשלב הבא בתהליך: תהליך קבלה