רכישת מגרש

תרשים-זרימה-חתימה-על-חוזה-פיתוח-חטיבה-להתיישבות-ורמי

אם ועדת הקבלה החליטה לקבל את מועמדותכם ליישוב, ברכותינו! כעת יש להשלים את תהליך רכישת המגרש. בתהליך זה תעבדו מול המועצה האזורית בני שמעון האחראית על פיתוח המגרשים, מול החטיבה להתיישבות ובעיקר, מול רשות מקרקעי ישראל - הגורם המקצה את המגרש.

שימו לב! על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל, לא יוקצה לכם מגרש אם כבר יש לכם זכות בנחלה, משק עזר או מגרש מגורים שנמסרה לכם (במקרה של זוג מועמדים: לאחד משני בני הזוג או לשניהם) לראשונה – כלומר, הייתם הראשונים לחכור את הנחלה / משק עזר / מגרש למגורים.

שימו לב! על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל והחטיבה להתיישבות, לא תותר למקבל מגרש בפטור ממכרז העברת זכויות במשך 5 שנים מיום חתימת חוזה חכירה. בנוסף, כדי להעביר את הזכויות במגרשי בניה למגורים תידרש המלצת ועדת קבלה לרוכשים.
 
חתימה על מסמך להרשמה מוקדמת
בחירת המגרשים תתבצע בהגרלה פומבית בפיקוח עו״ד. כדי להשתתף בהגרלה יש לחתום על בקשה להרשמה מוקדמת. רכז שיווק המגרשים ימסור את המסמך למועמדים שוועדת הקבלה החליטה לקבל. במסמך הבקשה להרשמה יפורטו התנאים להשתתפות בהגרלה, בין היתר:
חתימה של שני בני הזוג (במקרה של זוג מועמדים) על מסמך הרשמה מוקדמת ומסירתו לרכז שיווק המגרשים. נדרשת חתימה של שני בני הזוג על כל אחד מעמודי המסמך.
חתימה של שני בני הזוג (במקרה של זוג מועמדים) בראשי תיבות על חוזה ההשתתפות בחוזה הפיתוח ומסירתו לרכז שיווק המגרשים. נדרשת חתימה בראשי תיבות של שני בני הזוג על כל אחד מעמודי החוזה.
חתימה של שני בני הזוג (במקרה של זוג מועמדים) על ההסכם בינם לבין האגודה למתן המלצה להקצאת מגרש ומסירתו לרכז שיווק המגרשים. נדרשת חתימה של כל אחד מבני הזוג בראשי תיבות על כל אחד מעמודי ההסכם.  
תשלום על סך 40,000 (ארבעים אלף) לפקודת מועצה אזורית בני שמעון - מקדמה עבור הוצאות הפיתוח למגרש.
הגרלה לבחירת מגרש
המועמדים שמילאו התנאים המפורטים במסמך בקשה להרשמה מוקדמת יזומנו להגרלה לבחירת מגרש  שתתקיים בגבעות בר, ההגרלות בדרך כלל מתקיימות בבוקר יום שישי.

שימו לב! תוך כדי תהליך הקבלה יתקיימו מספר הגרלות בין המשפחות שוועדת הקבלה החליטה לקבלן עד למועד אותה הגרלה.

במעמד ההגרלה כל משפחה תגריל את מקומה בתור לבחירת מגרש. המשפחה שתגריל את המספר 1 תבחר ראשונה את המגרש, המשפחה שתגריל את המספר 2 תבחר אחריה וכו׳. ככל שתתקדם בחירת המגרשים כך יישארו פחות אפשרויות לבחירה. לכל הגרלה תיקבע קבוצת מגרשים ממנה ניתן יהיה לבחור, תמהיל המגרשים לכל הגרלה יהיה דומה מבחינת גדלי המגרשים.

שימו לב! ההשתתפות בהגרלה היא חובה על שני בני הזוג (במקרה של זוג מועמדים).
 
חתימה על חוזה פיתוח מול המועצה
מיד לאחר בחירת המגרש, במעמד ההגרלה, המשפחה תחתום על חוזה פיתוח מול המועצה שבו ימולאו הפרטים הספציפיים והסכומים המתאימים לשטח המגרש שבחרו.

שימו לב! הוצאות הפיתוח מחושבות על בסיס שטחו הכולל של המגרש שנבחר (במ"ר) בכפוף לאומדן שווי זכויות בקרקע של מנהל מקרקעי ישראל העדכני במועד ההגרלה.

בנוסף, המשפחה תחתום על ההסכם בינה לבין האגודה למתן המלצה להקצאת מגרש שגם בו ימולאו הפרטים הספציפיים של המגרש שנבחר. ותתבקש לחתום על הסכמה לתקנון הבניה של גבעות בר.

בנוסף לחתימה על החוזים המועמדים יתבקשו למסור למועצה את  ההמחאות הבאות:
שיק לפקודת מועצה אזורית בני שמעון שמועד פירעונו 60 יום ממועד ההגרלה על סכום ההפרש בין סכום דמי השתתפות בהוצאות הפיתוח לבין סכום המקדמות ששולמו.
שיק לפקודת מועצה אזורית בני שמעון על סך כל סכום היטל הביוב עבור כל מ"ר קרקע שמועד פירעונו מידי. סכום זה יחושב על בסיס שטחו הכולל של המגרש שבחר (במ"ר). בנוסף, חלק הסכום של היטל הביוב בעבור כל מטר בנוי ישולם למועצה עם הגשת הבקשה להיתר הבניה.
שיק חתום, ללא ציון מועד פירעון על סכום של 10,000 (עשרת אלפים) ₪. מטרת מסירת שיק זה להבטיח שהמשתכן ישלם למועצה, עם הגשת בקשתו לקבלת היתר בנייה, את ייתרת השתתפותו בהוצאות תכנון והקמת מערכת הביוב.
שיק חתום לתשלום עלות הקמת רשת החשמל.
המחאה בנקאית לפקודת המועצה בעבור הבטחת התחייבותו להקמת הגדרות על סך 10,000 (עשרת אלפים) ₪.
המחאה בנקאית ע"ס 20,000 (עשרים אלף) ₪ להבטחת התחייבותו לפגיעה בתשתיות וגרימת מטרדים.
ערבות בנקאית בחתימתו לפקודת המועצה בעבור הבטחת התחייבותו בהתאם לחוזה הפיתוח על סך 20,000 (עשרים אלף) ₪.  
תיק לבונה
במעמד ההגרלה, מיד לאחר בחירת המגרש וחתימה על חוזה הפיתוח מול המועצה, בהתאם ל"תיק לבונה" המצורף לערכת המידע, הרוכשים יתבקשו לחתום על המסמכים הבאים:
תקנון בניה גבעות בר.
טופס פיקדון לתקופת בניה.   
בנוסף לחתימה על החוזים המועמדים יתבקשו למסור לוועדת בינוי את ההמחאות הבאות:
שיק פיקדון על סך 3,000 (שלושת אלפים) ש"ח, לפקודת אגודה שיתופית גבעות בר.
שיק פיקדון על סך 7,000 (שבעת אלפים) ש"ח, לפקודת אגודה שיתופית גבעות בר.
חתימה על חוזה פיתוח מול החטיבה להתיישבות ומול רשות מקרקעי ישראל
לאחר תשלום דמי הפיתוח במלואם תופנו לחטיבת החוזים בטחונות וקרקעות של החטיבה להתיישבות לחתימה על חוזה למתיישבים ביישוב קהילתי (רמ"י). יש להביא:
מכתב ההמלצה של ועדת הקבלה על קבלתכם לאגודה.
אישור תשלום הוצאות פיתוח גבעות בר ממחלקת הגביה של המועצה.
העתק מחוזה ההשתתפות בהוצאות הפיתוח כשהוא חתום על ידי המועצה האזורית בני שמעון.
לאחר שתחתמו על החוזה  תקבלו מהחטיבה להתיישבות הפניה לרשות מקרקעי ישראל לפתיחת תיק.

שימו לב! לצורך פתיחת התיק ברשות יש לשלם מקדמה על חשבון דמי ההיוון על סך 3,200 ש"ח (סכום זה מתעדכן מעת לעת - הסכום יקבע בהתאם לנהלי הרשות).

כעבור מספר שבועות, רשות מקרקעי ישראל תנפיק לכם "מפרט כספי" המפרט את  דמי ההיוון שנקבעו למגרש שבחרתם, עליו תידרשו לחתום. לאחר שתחתמו על המפרט הכספי יונפק עבורכם שובר לתשלום דמי ההיוון אותו תידרשו לשלם תוך 30 יום. לאחר התשלום, תידרשו להגיע לרשות מקרקעי ישראל ולהביא אתכם את הקבלה על התשלום, לצורך חתימה על חוזה פיתוח. החוזה החתום על ידכם יועבר לסבב חתימות ברשות מקרקעי ישראל ובחטיבה להתיישבות שבסופו (כעבור מספר שבועות) יוחזר לכם העתק חתום מהחוזה.

חשוב! לפי חוק מיסוי מקרקעין, מחויב כל רוכש של זכות במקרקעין להגיש למנהל מיסוי מקרקעין הצהרה בדבר הרכישה, תוך 40 יום מיום עסקת הרכישה. מומלץ להיעזר בעורך דין ו/ או ביועץ מס להתנהלות מול מנהל מיסוי מקרקעין.
 

קבלת המגרש מידי המועצה
מסירת המגרש לרוכש מותנה, בין היתר, באישור האגודה. לצורך קבלת האישור יש למלא ולחתום על טופס התחייבות לקבלת קרקע (המצורף בתיק לבונה - חלק מערכת המידע) ולצרף לו העתקים מהמסמכים הבאים כשהם מלאים וחתומים:
בקשה לחברות באגודה שיתופית גבעות בר (לכל אחד מבני הזוג, במקרה של זוג מועמדים).
חוזה השתתפות בהוצאות פיתוח חתום ע"י המועצה.
חוזה למתיישבים בישוב קהילתי, חתום ע"י החטיבה להתיישבות.
חוזה פיתוח, חתום על ידי רשות מקרקעי ישראל והחטיבה להתיישבות.
תקנון בניה, חתום ע"י ועדת בינוי גבעות בר.
טופס פיקדון לתקופת בניה, חתום ע"י ועדת בינוי גבעות בר.
הוראת קבע לאגודה שיתופית גבעות בר, חתום ע"י הבנק.
אישור היעדר חובות לאגודה, חתום ע"י מזכירות האגודה.
לאחר אישור האגודה על מסירת המגרש ובהשלמת כל התשלומים והאישורים ובכפוף לאישור מרשות מקרקעי ישראל, יתואם עבורכם מועד בו יימסר לכם המגרש במעמד נציג מחלקת ההנדסה של המועצה.
המגרש יימסר כשהוא נקי ומסומן בארבע פינות, בנוסף יישלח בדואר אלקטרוני קובץ מדידה אלקטרוני  בקנה מידה 1:250.
יש להדגיש כי יתואמו מספר מועדים מצומצם למסירת המגרשים.

שימו לב! ​משפחה שלא תגיע לאף אחד מהמועדים שתואמו, תיראה כמי שנמסר לה המגרש והאחריות עליו תחול עליה החל ממועד המסירה האחרון. הודעה בעניין זה תישלח למשפחה בדואר רשום לכתובת הרשומה בחוזה השתתפות בהוצאות הפיתוח מול המועצה.

שימו לב! מרגע שיימסר לכם המגרש תידרשו  לשלם מדי חודש דמי אגודה מופחתים (בסכום שיקבע מעת לעת בהתאם לתקנון האגודה) כהשתתפות שלכם בעלויות הביטחון, החשמל ואחזקת היישוב השוטפת מהם אתם נהנים בזמן הבניה.

כמו כן, תוזמנו להשתתף באירועי התרבות של הקהילה  כדי שתוכלו להכיר את תושבי היישוב ולהקל על השתלבותכם העתידית בחיי הקהילה כשתאכלסו את ביתכם.
 
  לשלב הבא בתהליך: בניה